بررسی آموزش صفر تا صد طرح ها و کارهای عمرانی

دسته بندي : فنی مهندس » عمران
دانلود فایل آموزشی صفر تا صد طرح ها و کارهای عمرانی در 150 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================


تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.

قسمتهایی از متن اصلی:

مهمترین اصطلاحاتی که در کارهاي عمرانی استفاده میشود
برنامه عمرانی: منظور از برنامه عمرانی، برنامه اي است جامع حاوي هدف ها، سیاست ها، میزان اعتبـاراتی که براي تامین تمام یا قسمتی از یک نوع نیاز اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی در قالب برنامه هاي میان مـدت تـدوین شده و مشتمل بر یک یا چند طرح عمرانی باشد.
طرح هاي عمرانی: طرح عمرانی مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات تـوجیهی فنی و اقتصادي و اجتماعی، در یک موقعیت جغرافیایی معلوم و در یک دوره زمانی از قبـل تعیـین شـده، بـا اعتبـار معیین، براي اجراي یک قسمت مشخص از فعالیت هاي یک بخش اقتصادي در قالب برنامه ي عمرانی، به مرحله ي اجرا در آید مثل طرح راه آهن بافق بندرعباس در برنامه راهسازي و یا نیروگاه رامین در برنامه ي تامین انرژي.

سه نوع طرح عمرانی وجود دارد :
1) طرح عمرانی انتفاعی : طرحی است که جهت کسب درآمد یا سود اجرا می گردد( کارخانه سیمان
2) طرح عمرانی غیر انتفاعی : طرحی است که هدف ما ازاجراي آن کسب سود یا در آمد نیست بلکه
جهت ضرورتهاي اجتماعی اجرا می گردد مانند احداث مدرسه و بیمارستان و ساختمان هاي دولتی .
3) طرح هاي مطالعاتی : طرحی است که بر اساس قرار داد بین دستگاههاي اجرایی و موسسات علمی جهت انجام مطالعه خاصی اجرا می گردد ، مانند مطالعه احداث یک سد یا انجام پژوهش در مورد یک پدیده


آنچه که خواهید خواند:
    مهمترین اصطلاحاتی که در کارهاي عمرانی استفاده میشود
    انواع طرح عمرانی
•    طرح عمرانی انتفاعی
•    طرح عمرانی غیر انتفاعی
•    طرح هاي مطالعاتی
    پروژه:
    اندازه پروژه
•    پروژه هاي بزرگ
•    پروژه هاي متوسط
•    پروژه هاي کوچک
    سازمان برنامه و بودجه
    دستگاه اجرایی
    مهندس مشاور
    طبقه بندي انواع قرارداد
    قراردادهاي متداول پیمانکاري
•    قرارداد مقطوع
•    قرارداد امانی
•    قرارداد براساس مواد و دستمزد:
    قرارداد نظارت
    نظارت
    حق الزحمه
    نظارت کارگاهی
    عوامل نظارت کارگاهی
    عوامل مبنا
    دستگاه نظارت
    شرایط عمومی پیمان
    پیمانکار
    پیمانکار عمومی
    پیمانکار جزء
    کنسرسیوم
    کارفرما
    بخشنامه
    پیمان
  صفر تا صد طرح هاي عمرانی   
     مشخصات فنی
    فهرست بهاء
    صورت وضعیت
    مجري طرح
    مدیر طرح
    پروژه عمرانی
    کار
    بخش کار
    جزء کار
    اقلام کار
    مراحل تصویب و اجراي طرحهاي عمرانی در ایران
    اجراي طرح هاي عمرانی
•    امانی
•    پیمانی
    روشهاي معمول واگذاري کار به پیمانکار
•    مناقصه عمومی
•    ترك تشریفات مناقصه
    مراحل اجمالی اجراي طرح هاي عمرانی
•    مرحله - 1 مطالعات مقدماتی طرح مطالعات تحقیقاتی و بنیادى مطالعات شناسایی طرح تهیه طرح مقدماتی، تهیه نقشه ها و مشخصات اجرایی طرح
•    مرحله - 2 انتخاب پیمانکار
دعوت از پیمانکاران براى اجراى طرح تسلیم قیمت پیشنهادى و ضمانتنامه انتخاب پیمانکار
•    مرحله :3 انعقادقراردادباپیمانکار تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات انعقاد قرارداد با پیمانکار
ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت اخذ پیش پرداخت
•    مرحله :4 شروع عملیات اجرایی
تاسیس و ایجاد کارگاه
 صفر تا صد طرح هاي عمرانی   
تخصیص تنخواه گردان به کارگاه مخارج اجراى طرح تنظیم صورت وضعیت موقت کارها
پرداخت وجه صورت وضعیت موقت کارها • مرحله : 5 خاتمه کار
تحویل موقت ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات
ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت تهیه صورت وضعیت قطعی
استرداد نصف وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار) برچیدن کارگاه دوره تضمین تحویل قطعی
استرداد نصف دیگر وجه الضمان(سپرده حسن انجام کار)
    صورت وضعیت چیست؟
•    انواع صورت وضعیت ها
•    صورت وضعیت موقت یا provisional statement
کسورات قانونی قراردادها
•    صورت وضعیت ماقبل آخر
•    صورت وضعیت قطعی
    تفاوت صورت وضعیت ماقبل قطعی با قطعی از نظر شرایط عمومی پیمان ( در پیمانهاي PC فهرست بهایی )
æ    مزایاي تهیه و تایید آن
    نکات مهم تنظیم صورت وضعیت
    دستور کار و صورت جلسه
    شرایط عمومی پیمان
    شرایط خصوصی پیمان
    صورت وضعیت نویسی در قراردادهاي عمرانی
    نحوه تنظیم صورت وضعیت ها
•    صورت وضعیت فهرست بهایی
•    صورت وضعیت متر مربع
    کارهاي مازاد
    مصالح پایکار
    چرا باید ضرایب فهرست بها در نظر گرفته شوند
    نحوه اعمال ضرایب فهرست بها
    وظایف پیمانکار قبل و بعد از برنده شدن در مناقصه
صفر تا صد طرح هاي عمرانی   
     چند توصیه مهم بیمهاي
    نکاتی در خصوص سپرده
    آزاد سازي سپرده حسن انجام کار
•    مدارك لازم براي آزاد سازي سپرده %5 اول حسن انجام کار
•    مدارك لازم براي آزاد سازي سپرده %5 دوم حسن انجام کار
    آزاد سازي %10 سپرده حسن انجام کار در قبال ضمانتنامه
    مفاصا حساب و انواع آن
•    مفاصا حساب بیمه و مالیات
•    مفاصا حساب صنایع و معادن و استانداري
    فسخ – خاتمه – تعلیق پیمان
    مینوس و پلوس در پیمانکاري یعنی چی؟
    اصطلاح کلیم کردن (claim) در امور پیمانکاري
    انواع ضمانت نامه در قراردادهاي عمرانی
•    ضمانت نامه
•    ضمانت نامههاي بانکی
•    انواع ضمانت نامه هاي بانکی
•    ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده
•    ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
•    ضمانت نامه پیش پرداخت
•    ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان
•    ضمانت نامه حسن انجام خرید
•    ضمانت نامه گمرکی
•    ضمانت نامه تعهد پرداخت
•    ضمانت نامههاي متفرقه
    بررسی موارد مورد دعاوي در قراردادهاي سرجمع
    راهکارهاي قرارداد سرجمع
    نکات مهم در شرایط عمومی پیمان :
    مختصر آشنایی با تاریخچه فهرست بها و هدف از تهیه آن
    فهرست بها بر چه اساسی تهیه میشود
    مشخصات فنی در فهرست بها
    ساختار فهرست بها
    نکات مهم در مورد فهرست بها
    نحوه محاسبه حق بیمه طرح هاي عمرانی و غیر عمرانی
    مفهوم تعدیل در قراردادهاي پیمانکاري
    روش محاسبات تعدیل
     آشنایی با ضرایب مورد استفاده در برآورد
    انواع متره
    تعریف برآورد
    انواع برآورد
    فرم خلاصه مالی
    نکات مهم و موارد ادعاي تغییر مقادیر پیمان
    نکات کلیدي بیمه در قراردادهاي پیمانکاري
    روش حسابرسی و محاسبه مفاصا حساب تامین اجتماعی در انواع قرارداد
    آنچه باید درمورد حق بیمه پیمانها بدانید
    دستورالعمل حق بیمه قراردادهاي پیمانکاري و مهندسی مشاور
    چند پرسش و پاسخ(81 پرسش و پاسخ)

دسته بندی: فنی مهندس » عمران

تعداد مشاهده: 501 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 150

حجم فایل:2,127 کیلوبایت

 قیمت: 19,900 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل